Devi Khadgamala Stotram Lyrics – English

Known for its immense power and blessings, the Devi Khadgamala Stotram is a sacred Prayer that focuses on worshipping various aspects of Devi or the Divine Mother.  Chanting the Khadgamala Stotram Lyrics is considered highly auspicious and is believed to invoke the Goddess for her protection and blessings.

The term Khadgamala means Garland of Swords, signifying that it acts as a protective layer of divine weapons to the Devotees who recite it and protect them in all difficulties.

Devi Khadgamala Stotram Lyrics gives great details about Sri Chakra and the goddesses reciting in its avaranas and even gives a detail about the names of several Goddesses of Sri Vidya Tradition.

Reciting the Khadgamala Stotram with great devotion invites the Goddess’s presence in our surroundings, which gives us protection, energy, and inner peace through the Grace of Goddess Lalitha and Devi Durga.

Devi Khadgamala Stotram and Khadgamala Stotram Lyrics for worshipping Goddess Lalitha and Durga.
Devi Khadgamala Stotram Lyrics

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in English

Hrimkrasana Garbhitanala Sikham Souh Klim Kalam Bibhrathim
Sauvarnaambara Dharineem Varasudha Dhautam Trinetrojwalam
Vande Pustaka Pasaamkusadharam Sragbhusitam Ujwalam
Tvam Gaurim Tripuraam Paratparakalam Sri Chakra Sancharineem

Asya Sri Suddha Shakthi Maalaa Mahamantrasya
Upastendriya(A)Distayi Varunaaditya Rushihi
Devi Gayatri Chandaha Satwika Kakaara Bhattaraka Peetastita,
Sri Mat Kameswaranka Nilaya Maha Kameshwari Sri Lalitha Para Bhattarika Devata
Aim Beejam Klim Shakthihi Souh Keelakam
Mama Khadga Siddhyardhe Sarvaabheesta Siddhyardhae Jape Viniyogaha

Mulamantrena Shadanganyasam-Kuryaat

Dhyanam

Tadrusam Khadgamapnothi Yena Hastasthitenavai
Astadasa Mahadweepa Samradoobhokthaa Bhavishyathi

Aaraktabham Trinetram Arunimavasanam Ratna Tatanka Ramyam
Hastambhojaissa Pasamkusa Madana Dhanussaya Kairvi Spuranteem
Apeenottungha Vakshoruha Kalasaluttathara Haarojwalaangeem
Dhyaye Dhambhoruhastam Aruimavasaam Ishwarim Ishwaranaam

Lamityadhi Panchapujam Kuryat
Yatha Shakthi Moola Mantram Japeth

Sri Devi Sambodhanam
Om Aim Hrim Srim Aim Klim Sauh Om Namas Tripurasundari
Nyasanga Devatah
Hridayadevi, Sirodevi , Sikhadevi , Kavacha Devi, Netra Devi Astra Devi

Tithinitya Devatah
Kameshwari, Bhagamalini, Nityaklinne, Bherunde, Vahnivasini, Mahavajreshwari, Siva-Duti, Twarite, Kulasundari, Nithye, Nilapatake, Vijaye, Sarva Mangale, Jwalamalini, Chitre, Mahanithye

Divyaaugha Guruvaha
Parameshwara Parameshwari, Mitresamayi, Sasthisamayi, Uddisamayi, Charyanathamayi, Lopamudramayi, Agastyamayi

Siddha Guruvaha
Kalatapanamayi, Dharmacaryamayi,Muktakesisvaramayi Dipakalanathamayi

Manavaugha Guruvaha
Visnudevamayi Prabhakaradevamayi Tejodevamayi, Manojadevamayi, Kalyanadevamayi, Vasudevamayi, Ratnadevamayi, Sri Ramanandamayi

Sri Chakra Prathamaavarana Devatah
Anima Siddhe, Laghima Siddhe, Garima Siddhe, Mahima Siddhe, Isitva Siddhe, Vasitva Siddhe, Prakamya Siddhe, Bhukti Siddhe, Iccha Siddhe, Prapti Siddhe, Sarvakama Siddhe, Brahmi, Maheshwari, Kaumari, Vaishnavi, Vaarahi, Mahendri, Chamunde, Mahalakshmi, Sarva Samskhobhini, Sarva Vidravini, Sarvakarshini, Sarva Vasamkari, Sarvonmadini, Sarvamahankuse, Sarvakhechari, Sarvabeeje, Sarvayone, Sarva Trikhande, Trailokya Mohana Chakraswamini, Prakata Yogini

Sri Chakra Dwitiyaavarana Devatah
Kamakarsini, Buddhyakarsini, Ahamkarakarsini, Shabdhakarsini, Sparsakarsini, Rupakarsini, Rasakarsini, Gandhakarsini, Chittakarsini, Dhairyakarsini, Smrityikarsini, Namakarsini, Bijakarsini, Atmakarsini Amrtakarsini, Sareerakarsini, Saravasaparipuraka Chakraswamini, Gupta Yogini

Sri Chakra Tritiyaavarana Devatah
Anangakusume, Anangamekhale, Anangamadane, Anangamadanature, Anangarekhe, Anangavegini, Anangamkuse, Anangamalini, Sarvasamskhobhana Chakraswamini, Guptatara Yogini

Sri Chakra Chaturthaavarana Devatah
Sarvasanskhobhini, Sarvavidravini, Sarvakarshini, Sarvaahlladini, Sarvasammohini, Sarvastambhini, Sarvajhrumbini, Sarvavasamkari, Sarvaranjani, Sarvonmadini, Sarvardhasadhike, Sarvasampattipurani, Sarvamantramayi, Sarva Dwanda Khayamkari, Sarva Saubhagyadayaka Chakraswamini, Sampradaya Yogini

Sri Chakra Panchamaavarana Devatah
Sarvasiddhiprade, Sarvasampatprade, Sarvapriyamkari, Sarvamangalakarini, Sarvakamaprade, Sarvaduhkha Vimocani, Sarvamrityu Prasamani, Sarvavighna Nivarani, Sarvanga Sundari, Sarva Soubhagya Dayini, Sarvarthasadhaka Chakraswamini, Kulottirna Yogini

Sri Chakra Shasthaavarana Devatah
Sarvagne, Sarva Shakthe, Sarvaishwarya Pradayini, Sarvagnanamayi, Sarvavyadhi Vinasini, Sarvadharaswaoope, Sarvapapahare, Sarvaanandamayi, Sarvaraksa Swarupini, Sarvepsitha Phalaprade, Sarvarakshakara Chakra Swamini, Nigarbhayogini

Sri Chakra Saptamaavarana Devatah
Vasini, Kameshwari, Modhini, Vimale, Arune, Jayini, Sarveshwari, Kaulini, Sarvarogahara Chakra Swamini, Rahasya Yogini

Sri Chakra Ashtamaavarana Devatah
Banini, Chapini, Pashini, Ankushini, Maha Kameshwari, Maha Vajreswari, Maha Bhagamalini, Sravasiddhiprada Chakraswamini, Atirahasya Yogini

Sri Chakra Navamaavarana Devatah
Sri Sri Maha Bhattarike, Sarvanandamaya Chakraswamini, Paraapara Rahasya Yogini

Nava Chakreshwari Namami
Tripure, Tripuresi, Tripurasundari, Tripuravasini, Tripuraa Srihi, Tripuramalini, Tripuraasiddhe, Tripuramba, Maha Tripurasundari

Sridevi Visheshanani, Namaskara Navakshari Cha
Maha Maheshwari, Maha Maharaagni, Maha Mahashakthe, Maha Mahagupte ,Maha Mahagnapthe, Maha Mahanande, Maha Mahaskandhe, Maha Mahasaye ,Maha Maha Sri Chakrasagara Samragni Namaste Namaste Namaha

Phalasruti

Aesha Vidya Mahasiddhi-Dayini Smrutimatrataha
Agnivaata Mahakshobhe Rajarastrasya Viplave

Lunthane Taskarabhaye Samgrame Salilaplave
Samudrayana Vikshobhe Bhutapretaadike Bhaye

Apasmara Jwara Vyadhi Mruthyu Kshamaadije Bhaye
Shakini Putana Yaksha Rakshah Kushmandaje Bhaye

Mitrabhedhe Grahabhaye Vyasaneshwabhi Charike
Anyeshvapi Cha Dosheshu Maalaa Mantram Smarennaraha

Sarvopadrava Nirmuktha Sakshacchivamayo Bhaveth
Aapatkale Nithyapujam Vistaaratkartu Maarabheth

Ekavaaram Japadhyanam Sarvapuja Phalam Labeth
Navaavarana Devinaam Lalitaya Mahoujasaha

Ekatragananaa Rupo Veda Vedangagocharaha
Sarvaagama Rahasyardhaha Smaranaatpapa Nasini

Lalitaya Maheshaanya Maala Vidhyamaheeyasi
Naravasyam Narendranaam Vasyam Naareeva Sankaram

Animaadi Gunaishwaryam Ramjanam Papa Bhanjanam
Tattadavarana Stayi Devata Brunda Mantrakam

Maalaa Mantram Param Guhyam Paramdhama Prakeerthanam
Sahakthi Maalaa Panchadha Syacchivamaalaa Cha Taadrusi

Tasmaadgopya Taraadgopyam Rahasyam Bhukthimukthidham

Ithi Sri Vamakeshwara Tantre, Umamaheshwara Samvade, Devi Khadgamala Stotra Ratnam Sampoornam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here