Lalitha Ashtottara Shatanamavali- Lalitha Ashtothram English (108 Names)

The 108 names of the goddess Lalitha are collectively called the Lalitha ashtothram or Lalitha ashtottara shatanamavali. These names describe the interests of the goddess Lalitha, her appearance, divine attributes, and several other aspects related to the goddess in a very detailed way.

All the names in Lalitha ashtottara shatanamavali greatly describe the Devi in various ways and are also composed in a way, different to the other ashtothrams involving a detailed explanation in a lyrical way within each name.

Reciting the 108 names of goddess Lalitha is a great way for meditating on the Devi and to attain the divine blessings of the universal mother.

Lalitha ashtottara shatanamavali - Goddess Lalitha Ashtothram 108 names

Lalitha Ashtothram – Lalitha Ashtottara Shatanamavali – 108 Names of Goddess Lalitha

 1. Om Rajathachala srungagra madhyasthayai Namaha
 2. Om Himachala mahavamsa paavanayai Namaha
 3. Om Shankarardhanga saundarya shareerayai Namaha
 4. Om Lasanmarakata swaccha vigrahayai Namaha
 5. Om Mahaatisaya saundarya lavanyayai Namaha
 6. Om Shasanka-shekara prana vallabhayai Namaha
 7. Om Sada pancha dasaatmaikya swaroopayai Namaha
 8. Om Vajra manikya kataka kireetayai Namaha
 9. Om Kasthuri tilakollasasa nitilayai Namaha
 10. Om Bhasma rekhankitha lasan-masthakayai Namaha
 11. Om Vikachambhoruha dhala lochanayai Namaha
 12. Om Sarachampeya pushpabha naasikayai Namaha
 13. Om Lasat kanchana tatanka yugalayai Namaha
 14. Om Mani darpana samkasa kapolayai Namaha
 15. Om Tambula-puritha smera vadanayai Namaha
 16. Om Supakva dadimibeeja vadanayai Namaha
 17. Om Kambupuga samacchaya kandharayai Namaha
 18. Om Sthula muktha-phalodhara subharayai Namaha
 19. Om Gireesabadda mangalya mangalayai Namaha
 20. Om Padma pasamkusa lasat karabjayai Namaha
 21. Om Padmakairava mandara sumalinyai Namaha
 22. Om Suvarna kumbha yugmabha sukuchayai Namaha
 23. Om Ramaneeya chaturbhahu samyuktayai Namaha
 24. Om Kanakangada keyura bhushithayai Namaha
 25. Om Bruhatsauvarna saundarya vasanayai Namaha
 26. Om Bruhannitamba vilasagna ghanayai Namaha
 27. Om Saubhagyajata srungara madhyamayai Namaha
 28. Om Divya bhushana sandoha ramjithayai Namaha
 29. Om Parijata gunadikya padabjayai Namaha
 30. Om Su-padmaraga samkasa charanaayai Namaha
 31. Om Kamakoti mahapadma peetasthayai Namaha
 32. Om Srikahanta netra kumuda chandrikayai Namaha
 33. Om Sachamara Ramaa Vani veejithayai Namaha
 34. Om Bhaktha rakshana dakshinya katakshayai Namaha
 35. Om Bhuthesa linganod-bhutha pulakangyai Namaha
 36. Om Ananga janakaa paanga veekshanayai Namaha
 37. Om Brahmoprendra siroratna ranjithayai Namaha
 38. Om Sachi mukhyamara vadhu sevitayai Namaha
 39. Om Leela-kalpitha brahmanda mandalayai Namaha
 40. Om Amruthadi mahashakthi samvruthayai Namaha
 41. Om Ekathapatra samrajya daayikaayai Namaha
 42. Om Sanakadi samaaradhya paadukayai Namaha
 43. Om Devarshabhi sthuyamaana vaibhavayai Namaha
 44. Om Kalsodhbhava durvaasa pujithayai Namaha
 45. Om Matthe bhavaktra shadvakthra vatsalayai Namaha
 46. Om Chakraraja mahayantra madhyavarthyai Namaha
 47. Om Chidagnikunda sambhutha sudehayai Namaha
 48. Om Sasankhakhanda samyuktha makutayai Namaha
 49. Om Mattahamsa vadhumanda gamanayai Namaha
 50. Om Vandaru janasandoha vanditaayai Namaha
 51. Om Antharmukha janananda samyukthayai Namaha
 52. Om Pativrathangana abhestha phaladaayai Namaha
 53. Om Avyaja karunaapura purithayai Namaha
 54. Om Nitanta sacchidananda samyukthayai Namaha
 55. Om Sahasra Surya samyuktha prakashayai Namaha
 56. Om Ratna chintamani gruha madhyasthayai Namaha
 57. Om Haanivruddhi gunadhikya rahithayai Namaha
 58. Om Mahapadmatavee madya nivaasayai Namaha
 59. Om Jaagrat Swapna Sushupthinam sakshibhutyai Namaha
 60. Om Maha papaughu papanam vinashinyai Namaha
 61. Om Dushtabheethi mahabheethi bhanjanayai Namaha
 62. Om Samastha Devadhanuja prerakayai Namaha
 63. Om Samastha hrudayambhoja nilayayai Namaha
 64. Om Anahata mahapadma mandirayai Namaha
 65. Om Sahasrara sarojatha vasithayai Namaha
 66. Om Punaravrutthi rahitha purasthayai Namaha
 67. Om Vani Gayathri Savithri sannuthayai Namaha
 68. Om Rama Bhumisutharadhya padabjayai Namaha
 69. Om Lopamudrarchitha srimaccharanayai Namaha
 70. Om Sahasrarati saundarya sharirayai Namaha
 71. Om Bhavanamatra santhusta hrudayaya Namaha
 72. Om Satya sampoorna vignana siddhidayai Namaha
 73. Om Trilochana kruthollasa phaladayai Namaha
 74. Om Sri Sudhabdhi Manidweepa madyagayai Namaha
 75. Om Dakshadwara vinirbheda sadhanayai Namaha
 76. Om Srinadha sodaribhutha sobhithayai Namaha
 77. Om Chandrashekara bhaktharthi bhanjanayai Namaha
 78. Om Sarvopadi vinirmuktha chaitanyayai Namaha
 79. Om Namaparayanabheestha phaladayai Namaha
 80. Om Srusthi Sthithi Tirodana sankalpayai Namaha
 81. Om Sri Shodashakshari mantra madyagaayai Namaha
 82. Om Anadyanta swayambhutha divya murthyai Namaha
 83. Om Bhaktha hamsa pareemukhya viyogayai Namaha
 84. Om Matru mandala samyuktha lalithayai Namaha
 85. Om Bhanda daithya mahasatva nasanayai Namaha
 86. Om Krura bhanda siraccheda nipunayai Namaha
 87. Om Datratchyutha suradheesa sukhadayai Namaha
 88. Om Chanda Munda Nisumbhadhi khandanayai Namaha
 89. Om Rakthaksha rakthajihwadi sikshanayai Namaha
 90. Om Mahishasura Dorveerya nigrahayai Namaha
 91. Om Abrakesa mahotsaha karakaya Namaha
 92. Om Mahesha yukta natana tatparaya Namaha
 93. Om Nija bharthru mukhambhoja chinthanayai Namaha
 94. Om Vrushabha-dhvaja vignana bhavanayai Namaha
 95. Om Janma mruthyu jararoga bhanjanayai Namaha
 96. Om Videyamukti vignana siddhidaya Namaha
 97. Om Kamakrodhadi shadvarga nasanayai Namaha
 98. Om RajaRajarchitha padasarojayai Namaha
 99. Om Sarva vedantha samsiddha sutatvayai Namaha
 100. Om Veerabhaktha vignana nidhanayai Namaha
 101. Om Ashesha dustha danuja sudhanayai Namaha
 102. Om Sakshat Sri Dakshinamurthy manognayai Namaha
 103. Om Hayamedagra sampujya mahimayai Namaha
 104. Om Daksha Prajapati suta veshadyayai Namaha
 105. Om Sumabanekshu kodanda manditayai Namaha
 106. Om Nitya yavvana mangalya mangalayai Namaha
 107. Om Mahadeva samayuktha sareerayai Namaha
 108. Om Mahadeva rathyautsukya Mahadevyai Namaha

Ithi Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali Sampoornam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here