Lalitha Sahasranamam Lyrics in English – Sri Lalitha Sahasranamam Stotram

Taken from the Lalithopakhyana in Brahmanda Purana, Lalitha Sahasranamam Stotram is a gem among the Devi Stotras and is highly respected by the Shakthi worshippers.

The Lalitha Sahasranamam Lyrics mainly comprise the Sahasranama or the thousand names of Goddess Lalitha that praise and describe the mythology and theology of the Devi.

Lalithophakyana, or the great narrative of Goddess Lalitha, is a conversational dialogue between Sage Agasthya and Lord Hayagriva, explaining the greatness of Goddess Lalitha and the thousand names of the Devi.

The Importance of Lalitha Sahasranamam is that they are composed by the Vagdevi or the Goddess of speech herself at the command of Goddess Lalitha herself.

Known for its lucidity and divine composition, reciting Lalitha Sahasranamam Lyrics is a great way to please Devi Lalitha.

It is common to see people reciting this Stotram in groups or as individuals during holy days and Fridays, especially in South India.

Coming to the Greatness of Lalitha Sahasranamam Lyrics, they not only detail various forms of the Devi and the Fifty Shakthi Pitas. But even on the bestowing nature, the valour of the Goddess, her relation with Great God Shiva, and ritualistic worship of the Goddess like Sri Vidya Upasana, Sri Chakra puja, and even the regular prayer.

The Phalasruti of Sri Lalitha Sahasranama Stotram is declared by Hayagriva, who is none other than Lord Vishnu himself. Reciting this stotram with faith and devotion to Goddess Lalitha ritualistically will get all the wants and desires of the devotee fulfilled and will be protected and blessed with prosperity, progeny, and power.

Lalitha Sahasranamam Lyrics in English - Lalitha Sahasranamam Stotram of Goddess Sri Lalitha.

Lalitha Sahasranamam Lyrics in English – Sri Lalitha Sahasranamam from Lalithopakhyana

Asya Sri Lalitha Sahasranama Stotra Maha Mantrasya
vasinyadi Vagdevatha rushayah
Anushtup Chandaha
Sri Lalitha Parameshwari Devatha
Sri madvagbhava kutethi bijam
madhyakuteti shakthihi
Shakthi kutethi keelakam
Sri Lalitha Maha Tripura Sundari prasada siddhi dwara
Chintitha phalavapthyardhe jape Viniyogaha

Dhyanam- Sri Lalitha Sahasranamam

Sindhuraruna vigraham trinayanam manikya mouli spurath
Tara Nayaka sekharam smitha Mukhi mapina vakshoruham
Panibhayam malipoorna ratna chashakam rakthothphalam bibhrathim
Soumyam ratna gathastha raktha charanam dhyayeth param ambikam

Arunam Karuna thrangitakshim
dhrutha pasamkusa pushpa bana chapam
Animadhi bhiravrutham mayukhai
raha mithyeva vibhavaye Bhavanim

Dyayeth padmasanastham vikasitha-vadanam padma pathrayathakshim
Hemabham peethavasthram karakalitha lasaddhema padmam varangim
Sarvalankara yuktham sathatham-abhayadam bhaktha namram bhavanim
Srividyam santhamurthim sakala suranutham sarva sampatpradhatrim

Sakumkuma vilepanaam alika chumbhi kasturikam
Samanda hasithe kshanam sashara chapa pashamkusam
Ashesha jana mohinee aruna maalya bhushambaram
Japa Kusuma bhasuram japavidhou smaram Ambikam

Sri Lalitha Shasranamam Stotram Lyrics

Sree-mata shree maha-ragyni sreemat sinha-saneshvaree
Chidagni-kunda sambhuta deva-karya samudyata (1)

Udyadbhanu sahasrabha chaturbahu samanvita
raga-Swarupa pashadya krodhakaraan-kushojwala (2)

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
nijaaruna prabha poora majjad Brahmanda mandala (3)

Champakashoka punnaga sougandhika lasatkacha
kuruvinda mani shrenee kanatkoteera-mandita (4)

Ashtami chandra vibhraaja dalikasthala shobhita
mukha-chandra kalamkabha mruga-nabhi visheshaka (5)

Vadanasmara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra Lakshmi parivaha chalanminabha lochana (6)

Nava champaka pushpabha nasaadanda virajitha
tarakanti tiraskari nasa bharana bhasura (7)

Kadamba manjari kluptha karnapura manohara
thatanka yugali bhuta tapa nodupa mandala (8)

Padmaraga shila-darsha paribhavi kapolabhuhu
Nava Vidruma bimba shree nyakkari radanacchada (9)

Shudha vidyamkuraakaraa dwijapankthi dvayojwala
Karpoora vitikamoda samakarsha ddigantara (10)

Nijasallapa madhurya vinirbharthisata kacchapi
mandasmita prabhapoora majatkamesha manasa (11)

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
kamesha baddha mangalya sutra shobhita kandhara (12)

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvitha
ratnagraiveya chintaka lolamukta phalanvita (13)

Kameshwara premaratna mani prati panastani
nabhyalavala romali lata phala kuchadvayi (14)

Lakshya romalatadhara tasamunneya madhyama
stanabhara dalanmadhya pattabandha valitraya (15)

Arunaruna koustumbha vastra bhasvatkatithati
ratna kimkini karamya rashanadama bhushita (16)

Kamesha gnata saubhagya mardavoru dvayanvitha
manikya makutakara janudvaya virajitha (17)

Indra gopa parikshipta smaratoonabha janghika
Gudagulpha kurmaprushta jayishnu prapadanvita (18)

Nakhadidhiti sanchanna samajjana tamoguna
padadwaya prabhajaala paraakruta saroruha (19)

Shinjanamani manjira mandita shree padambuja
marali mandagamana maha lavanya shevadhihi (20)

Sarvaaruna anavadyangi sarvabharana bhushita
Shiva kameshvaramkastha shiva-swadhina-vallabha (21)

Sumeru-shrunga-madhyastha sriman-nagara nayika
chintamani gruhantahstha pancha-bramga sanasthita (22)

Mahapadmatavi samstha Kadamba-vana vasini
sudha sagara madhyastha kamakshi kamadayini (23)

Devarshi-gana sangata stuyamanatma-vaibhava
bhandasura vadhodyukta shakti-sena samanvita (24)

Sampatkari samarudha sindhura vraja sevita
Aswarudha-dhi-shtitasva kotikoti bhiraavruta (25)

Chakra raja radha rudha sarvaayuda parishkrutha
Geya chakra radha ruda mantrini parisevitha (26)

Kiri-chakra radha rudha dandanatha puraskruta
Jwalamalini kakshipta vahni praakara madhyaga (27)

Bhanda-sainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
nitya parakramatopa nireekshana samutsuka (28)

Bhanda-putra vadhodyukta bala vikrama nandita
Mantrinyanmba virachita vishanga-vadha toshita (29)

Vishukra pranaharana varahi virya nandita
kameshwara mukhaloka kalpita sri ganeshwara (30)

Maha Ganesha nirbhinna vighna yantra praharshita
bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini (31)

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutihi
Maha pashupatastragni nirdagdha sura-sainika (32)

Kameshwarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
bramhependra mahendradi devasamsthuta vaibhava (33)

Haranetragni sandagda kama sanjivanaoshadhih
Shrimad-vagbhava-kutaika Swarupa Mukha Pankaja (34)

Kantadah kati paryanta madhyakuta swaroopini
shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharini (35)

Mula mantratmika mula kutatraya kalebara
Kulamrutaika rasika kulasanketa palini (36)

Kulangana lulantahstha kaulinee kulayogini
akula samayantahstha samayachara tatpara (37)

Muladharaika nilaya brahma grandhi vibhedhini
Manipuranta rudhita Vishnu grandhi vibhedhini (38)

Ajna-chakrantaralastha rudra grandhi vibhedhini
Sahasrarambuja rudha sudhasarabhi varshini (39)

Tatillata samaruchih shatchakropari samsthita
Mahashaktih kundalini bisatantu taniyasi (40)

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutharika
bhadrapriya bhadramurti rbhakta sowbhagyadayini (41)

Bhakta-priya bhakti-gamya bhakti-vashya bhayapaha
shambhavi sharadaradhya sharvani sharmadayini (42)

Shankari srikari sadhvi sarachandra nibhanana
shatodari shantimati niradhara niranjana (43)

Nirlepa nirmala nitya nirakara nirakula
nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava (44)

Nityamukta nirvikara nishprapancha nirashraya
nityashuddha nityabuddha niravadya nirantara (45)

Nishkarana nishkalanka nirupadhir nirishwara
neeraga ragamadhani nirmada madanashini (46)

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashini
nirmama mamatahantri nishpapa papanashini (47)

Nishkrodha krodha-shamani nirlobha lobha-nashini
nihsamshaya samshayaghni nirbhava bhavanashini (48)

Nirvikalpa nirabadha nirbheda bheda nashini
nirnasha mrithyu-madhani nishkriya nishparigraha (49)

Nisthula nilachikura nirapaaya niratyaya
durlabha durgama durga dukkha-hantri sukhaprada (50)

Dushtadoora durachara-shamani doshavarjita
sarvagna Sandra-karuna samanadhika varjitha (51)

Sarva shaktimayi sarvamangala sadgatiprada
sarveshwari sarvamayi sarvamantra swarupini (52)

Sarva-yantratmika sarva tantrarupa manonmani
maheshwari mahadevi mahalakshmir-rmrudapriya (53)

Maharupa mahapujya mahapataka nashini
mahamaya mahasatva mahashaktir maharatihi (54)

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya Mahabala
maha-bhudir mahasiddhir mahayogeshwareshvari (55)

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
Maha-yagakramaradya mahabhairava pujita (56)

Maheshwara mahakalpa mahatandava sakshini
mahakamesha mahishi Maha Tripurasundari (57)

Chatushashty-upacharadya chatushashti kalamayi
Maha-chatuhshashtikoti yogini-gana sevitha (58)

Manuvidya chandravidya chandra-mandala madhyaga
Charu-rupa charuhasa charuchandra kaladhara (59)

Charachara jagannadha chakraraja niketana
parvati padmanayana padmaraga samaprabha (60)

Panchapretasanasina pancha brahma swaroopini
Chinmayi paramananda vignanaghana-rupini (61)

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmaadharma vivarjita
vishwarupa jagarini swapanti taijasatmika (62)

Supta pragnatmika turya sarvavastha-vivarjita
srushtikarthri brahmarupa goptri govindarupini (63)

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishwari
Sadashivanugrahada panchakrutya parayana (64)

Bhanumandala madhyastha bhairavi bhagamalini
padmasana bhagavati padmanabha sahodari (65)

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalihi
Sahasra shirshavadana sahasrakshi sahasrapath (66)

Aabrahmakita janani varnashrama vidhayini
nijaagna rupa nigama punyaapunya phalaprada (67)

Shruti simanta sindhurikruta padabja dhulika
sakalagama sandoha sukti samputa mouktika (68)

Purushardhaprada purna bhogini Bhuvaneshwari
Ambika anadi nidhana Hari brahmendra sevita (69)

Narayani nadarupa namarupa vivarjita
hrimkari hrimati hrudhya heyopadeya-varjita (70)

Rajarajarchita ragjni ramya rajiva-lochana
ranjani ramani rasya ranatkimkini mekhala (71)

Rama rakendu-vadana ratirupa ratipriya
rakshakari raksharaghni rama ramanalampata (72)

Kamya kamakalarupa Kadamba kusumapriya
kalyani jagatikanda karuna rasa sagara (73)

Kalavati kalalapa kanta kadambari priya
varada vamanayana vaarunimadavihvala (74)

Vishwadhika vidavidya vindhyachala nivasini
vidhatri vedajanani vishnu maya vilasini (75)

Kshetra-Swarupa kshetresi kshetrakshetragna palini
kshaya-vruddhi vinirmukta kshetrapala samarchita (76)

Vijaya vimala vandya vandaru janavatsala
vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini (77)

Bhaktimat-kalpalatika pashupasha vimochani
sanhrute shesha pashanda sadachara pravartika (78)

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
Taruni tapasaradhya tanumadhya tamoapaha (79)

Chitistatpadalakshyardha chidekarasa rupini
Swatmanandala vibhuta brahmadyananda santatihi (80)

Para pratyakchiti roopa pashyanti paradevata
madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hamsika (81)

Kameswara prananadi krutagna kamapujita
shrungararasa Sampoorna jaya jalandharasthita (82)

Odyana pitha nilaya bindu mandala vasini
rahoyaga kramaradhya rahastarpana-tarpita (83)

Sadyah prasadini Vishwa sakshini sakshivarjita
shadanga devata yukta shadgunya paripurita (84)

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadayini
nitya shodashika rupa srikantardha sharirini (85)

Prabhavati prabha rupa prasiddha parameshwari
Mulaprakrutira vyakta vyaktaavyakta Swaroopini (86)

Vyapini vividhakaara vidyaavidya swaroopini
Mahakamesha-nayana kumudahlada-kaumudi (87)

Bhaktahardha tamobheda bhanumadbanu santatih
shivaduti shivaradhya shivamurtihi shivankari (88)

Shivapriya shivapara shishteshta Shishta Pujita
aprameya svaprakasha manovachama gochara (89)

Chichaktis chetanarupa jadashaktir jadathmika
gayatri vyahrutihi sandhya dvijabrunda nishevita (90)

Tatvasana tatvamayi pancha-koshantarah-sthita
nihseema mahima nitya-yauvvana madashalini (91)

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
chandana drava digdhangi champeya kusumapriya (92)

Kushala komalakara kurukulla kuleshwari
kulakundalaya kaulamarga tatpara sevita (93)

Kumara gananadhamba tushtihi pushtirmatir dhrutih
shantih swastimati mantirnandini vigna-nashini (94)

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
malini hamsini mata malayachala vasini (95)

Sumukhi nalini subhruh shobhana suranayika
kaakanthi kanthimati kshobhini Sukshma-rupini (96)

Vajreshwari vamadevi vayoavastha vivarjita
siddeshwari siddhavidya siddhamata yashaswini (97)

Vishudhi chakra nilaya raktavarna trilochana
khatvangadi praharana vadanaika samanvita (98)

Payasanna priya twakstha pashuloka bhayankari
amrutadi mahashakti samvruta dakinishwari (99)

Anahatabja-nilaya shyamabha vadanadvaya
Damshtrojwala akshamaladi-dhara rudhira-sansthita (100)

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
mahavirendra varada rakinyanba svarupini (101)

Manipurabja nilaya vadanatraya samyuta
vajradikayudhopetha damaryadibhiravruta (102)

Raktavarna mamsanishta gudhanna-prita manasa
samasta bhakta sukhada lakinyamba swaroopini (103)

Swadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
shuladyayudha sampanna pitavarnathi garvita (104)

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini (105)

Muladharambuja-rudha panchavaktrasthi samsthitha
ankushadi praharana varadadi nishevita (106)

Mudgoudanasakta chitta sakinyamba swaroopini
Ajna chakrabja nilaya shuklavarna shadanana (107)

Majjasamstha hamsavati mukhya shakti samanvita
Haridrannaika rasika hakini rupa dharini (108)

Sahasradala padmastha sarva varnopa shobhita
Sarvayudhadhara shukla samsthita sarvatomukhi (109)

Sarvaodana prita chitta yakinyanba swaroopini
Swaha swadha matirmedha shrutih smrutiranuttama (110)

Punyakirthi punyalabhya punyashravana kirtana
pulomajarchita bandha mochani barbharalaka (111)

Vimarsa rupini vidya viyadadi jagatprasuh
sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini (112)

Agraganya achintyarupa kalikalmasha nashini
katyayani kalahantri kamalaksha nishevita (113)

Tanbulapurita mukhi dadimikusuma prabha
mrugakshi mohini mudhya mrudani mitrarupini (114)

Nityatrupta bhaktanidhirna yantri nikhileshwari
maityradi vasanalabhya mahapralaya sakshini (115)

Parashaktihi paranishta pragnana ghanarupini
madhvipanalasa matta matrukavarna rupini (116)

Mahakailasa nilaya mrunalamrududorlata
mahaneeya dayamurtir mahasamrajya-salini (117)

Atmavidya mahavidya shreevidya kamasevitha
shree shodashakshari vidya trikuta kamakotika (118)

Kataksha kinkaribhuta kamala kotisevita
shirahsthita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha (119)

Hrudayastha ravi prakhya trikonantara dipika
dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini (120)

Darandolita dirghakshi darahasojwalan mukhi
Gurumurtir gunanidhirgomata guha janmabhuhu (121)

Deveshi dandanitistha daharakasha rupini
Pratipan-mukhyarakantatidhi mandala pujita (122)

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
sachamara rama vanisavya dakshina sevitha (123)

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutihi
anekakoti bramhanda janani divya vigraha (124)

Klimkari kevala guhya kaivalya padadayini
tripura trijagadwandhya trimurti stridaseshwari (125)

Tryakshari divya gandhadya sindura tilakanchita
uma shailendra tanaya gouri gandharava sevita (126)

Vishvagarbha Svarna Garbha varada vagadhishwari
Dhyanagamya-parichedya gnanada gnanavigraha (127)

Sarvavedanta samvedya satyananda swaroopini
lopamudrarchita lilaklupta brahmanda mandala (128)

Adrushya drushya rahita vignatri vedyavarjita
yogini yogada yogya yogananda yugandhara (129)

icchashakti gnanashakti kriyashakti swaroopini
sarvadhara supratishta sadasadrupadharini (130)

Ashtamurtirrajaajaitri lokayatra vidhayini
ekakini bhumarupa nirdvaita dvaitavarjita (131)

Annada vasudha vruddha brahmatmaikya swaroopini
bruhati brahmani brahmi brahmananda balipriya (132)

Bhasharupa bruhatsena bhavaabhava vivarjita
sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih (133)

Raja Rajeshwari rajyadayini rajya-vallabha
rajathkrupa rajapitha niveshita nija shrita (134)

Rajyalakshmi koshanadha chaturanga baleshwari
samrajyadayini satyasandha sagara mekhala (135)

Dikshita Daitya shamani sarvaloka vashankari
sarvardhadatri savitri sacchidananda rupini (136)

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
Saraswati shastramayi guhanmba guhyarupini (137)

Sarvopadhi vinirmukta sadashiva pativrata
sanpradayeshwari sadhvi gurumandala rupini (138)

Kulottirna bhagaradhya maya madhumati mahi
ganamba guhyakaradhya komalangi gurupriya (139)

Swatantra sarva-tantreshi dakshinamurti rupini
sanakadi samaradhya shivagnana pradayini (140)

Chitkalananda kalika premarupa priyankari
Namaparayanaprita nandividya nateshwari (141)

Midhya jagadadhishtana muktida Mukti Rupini
lasyapriya layakari sajja rambhadi vandita (142)

Bhavadavasudha vrusthih paparanya davanala
daurbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha (143)

Bhagyabdhi chandrika bhakta chittakeki ghanaaghana
Rogaparvatadanbholir mrutyudaru kutharika (144)

Maheshwari mahakali mahagrasa hamashana
aparna chandika chandamundasura nishudini (145)

Ksharaksharatmika sarva lokeshi vishwadharini
trivargadhatri subhaga tryambaka trigunatmika (146)

Swargapavargada shuddha japapushpa nibhakruthihi
ojovati dyutidhara yagnarupa priyavrata (147)

Duraaradhya duraadharsha patali Kusuma Priya
mahati merunilaya mandara kusumapriya (148)

Viraradhya viradrupa viraja vishwatomukhi
pratyagrupa parakasha pranada pranarupini (149)

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
tripureshi jayatsena nistraigunya paraapara (150)

Satyagnana nandarupa samarasya parayana
kapardini kalaamala kamadhukkama rupini (151)

Kalanidhih kavyakala rasagna rasashevadhihi
Pushta puratana pujya pushkara pushkarekshana (152)

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
pashahasta pashahantri paramantra vibhedini (153)

Murtaamurta nityatrupta munimanasa hamsika
satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati (154)

Bramhani brahmajanani bahurupa budharchita
prasavitri prachandagna pratishta prakatakrutih (155)

Praneshwari pranadhatri panchashatpitha rupini
vishrunkhala viviktastha viramata viyatprasuh (156)

Mukunda muktinilaya mula-vigraharupini
bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini (157)

Chandahsara shastrasara mantrasara talodari
udarakirti ruddhama vaibhava varnarupini (158)

Janmamrityu jaratapta janavishranti dayini
sarvopanishadudhudshta shantyatita kalatmika (159)

Gambhira gaganantastha garvitha ganalolupa
kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha (160)

Karyakarananirmukta kamakeli tarangita
Kanatkanaka tatanka lilavigraha-dharini (161)

Aja kshaya vinirmukta mugdha kshipra prasadini
antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha (162)

Trayi trivarganilaya trisdha Tripura Malini
niramaya niralamba swatmarama sudhasrutih (163)

Sansara pankanirmagna samuddharana pandita
yagna priya yagna karthri yajamana swaroopini (164)

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
viprapriya viprarupa Vishwabhramana-karini (165)

Vishwagrasa vidrumabha vaishnavi Vishnu rupini
ayoniryoninilaya kutasthaa kularupini (166)

Viragoshtipriya vira naishkaramya nadarupini
Vigynana kalana kalya vidagdha bhaindavasana (167)

Tatvadhika tatvamayi tatvamardha swaroopini
samagana priya sowmya sadashiva kutumbini (168)

Savyapasavya margastha sarva padvi nivarini
swastha swabhava madhura dhira dhirasamarchita (169)

Chaitanyarghya samaradhya chaitanya kusumapriya
sadoditha sadatushta tarunadithyapatala (170)

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhambuja
kaulini kevalaanarghya kaivalya padadayini (171)

Stotra priya stuti mati shruti samstuta vaibhava
manaswini manavati maheshi mangalakrutih (172)

Vishwamata jagaddhatri vishalakshi viragini
pragalbha paramodara paraamoda manomayi (173)

Vyomakeshi vimanastha vajrini vamakeshwari
panchayagna priya panchapreta manchadhishaini (174)

Panchami panchabhuteshi pancha-sankhyopacharini
sashvati sashvataishvarya sarmada shambhu-mohini (175)

Dharadharasuta dhanya dharmini dharmavardini
lokatita gunatita sarvatita shamathmika (176)

Bandhuka kusuma prakhya bala lila vinodini
sumangali sukhakari suveshadya suvasini (177)

Suvasinyarchana prita shobhana shuddhamanasa
bindutatparana samtushta poorvaja tripurambika (178)

Dashamudra samaaradhya tripura shriva Shankari
gnanamudra gnanagamya gnanagneya swaroopini (179)

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
anaghadbhuta charitra vanchitardha pradayini (180)

Abhyasatishayagnata shadadhwatita rupini
Avyaja-karunamurtir agnanadhvanta Dipika (181)

Aabalagopavidita sarvanullanghya-shasana
shrichakrarajanilaya Shrimat Tripurasundari (182)

Shri shiva shivashaktaikya rupini lalitambika
evam shri lalitha devya namnaam sahasrakam jaguh (183)

Ithi Sri Brahmanda Purane Uttara Khande Sri Hayagreeva Agastya Samvade Sri Lalitha Rahasya Nama Sahasra Stotra kadhanam Nama Dwiteeyodhyayaha

Sree Lalitha Sahasranamam Samaptam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here