Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram: Lyrics – English

The Lakshmi Ashtottara shatanama stotram is a divine hymn composed on Goddess Lakshmi. This stotram consists 108 names of Goddess Lakshmi that are jeweled into several verses.

In Hindu tradition, Goddess Lakshmi is known as the bestower of wealth and good fortune.

When reciting this Lakshmi ashtottara shatanama stotram lyrics one would come across several divine names that explain the greatness, divine attributes, and the bestowing nature of Goddess Lakshmi towards her devotees.

This divine hymn contains all the names present in Lakshmi ashtottara shatanamavali which were put forward as a stotram, so that can be easily recited and remembered by the devotees.

Reciting Sri Mahalakshmi ashtottara shatanama stotram is known to have immense benefits which are mentioned in the last three stanzas of this stotram. That, whomsoever, recites this stotram by understanding its meaning with pure devotion will attain victory, get rid of poverty, obtain abundant wealth, and further liberation.

Goddess Mahalakshmi - Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram

Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

Devyuvacha

Devadeva Mahadeva trikalagna Maheshwara
Karunakara devesa bhakthanugraha karaka
Ashtottara satham Lakshmyaha srothu michyami tatvataha

Ishwara uvacha

Devi sadu mahabhage mahabhagya pradayakam
Sarva-aishwaryakaram punyam sarvapapa pranashanam

Sarva daridrya shamanamshravanaad bhukti mukthidam
Rajavasya karam divyam guhyaad-guhyataram param

Durlabham sarva devanam chathusashti kalaaspadam
Padmaadeenam varanthanaam nidhinam nitya dayakam

Samasta deva samsevyam animaad eshta siddhidam
Kimatra bahunokthena devi pratyaksha dayakam

Tava preetyaadya vakshyami samahita manaah shrunu
Ashtottra shatasyaasya maha lakshmisthu devata

Klim bhija padamityuktam sakthisthu bhuvaneshwari
Anganyasaha karanyasaha sa ithyadi prakeerthitaha

Dhyanam – Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanama Stotram

Vande padmakaram prasanna vadanam soubhagydham bhagyadham
Hasthaabhyam abhaya-pradam maniganair nanavidhaih bhushitam

Bhakta-abhishta phala pradam harihara brahmaadibhi sevitam
Parshve pankaja shanka padama nidhibhir yuktaam sada sakthibhihi

Sarasija nayane sarojahaste dhavalataram suka gandhamalya sobhe
Bhagavati harivallabhe manognye tribhuvana bhutikari prasida mahyam

Stotram

Prakrutim vikrutim vidyaam sarvabhuta hitapradaam
Sradhaam vibhutim surabhim namami paramatmikaam (1)

Vaacham padmalayam padmam suchim swaham swadham sudham
Dhanyam hiranmayim lakshmim nitya-pushtaam vibhavarim (2)

Aditim cha ditim deeptham vasudhaam vasu-dharinim
Namami kamalam kantham kshamam kkshirodha sambhavam (3)

Anugraha pradaam bhudhim anaghaam harivallabham
Asokam amrutham deepthaam loka soka vinasinim (4)

Namami dharma-nilayam karunam loka mataram
Padmapriyam padmahastham padmaakshim padmasundarim (5)

Padmodh-bhavam padmamukim padmanabha-priyam ramam
Padma-maladharam devim padminim padma-gandhinim (6)

Punya-gandhaam suprasannam prasadabhi mukhim prabham
Namami chandra vadanaam chandram chandra-sahodharim (7)

Chaturbhujaam chandra-rupaam indiram indhu seethalam
Ahlada jananim pushtim sivaam shivakarim satim (8)

Vimalaam vishwajananim thushtim daridriya-nasinim
Preethi pushkarinim shantaam Shukla-malyaambharam sriyam (9)

Bhaskarim bhilva-nilayam varaarohaam yashaswinim
Vasundhara mudaaraangam  harinim hema-malinim (10)

Dhanadhaanyakarim siddhim straina soumyam subhapradaam
Nrupavesma gataanandam Varalakshmim vasupradham (11)

Subhaam hiranya praakaram Samudra-tanayam jayam
Namami mangalaam devim Vishnu-vakshasthla sthitam (12)

Vishnupatnim prasannakshim narayana samasaritaam
Daridriya dwamsinim devim sarvopadrava varinim (13)

Navadurgaam mahakalim brahma-vishnu-siva-atmakaam
Trikalaagnana sampannam namami bhuvaneshwarim (14)

Lakshmim kshira samudra raja tanayam sriranga-dhameswarim
Dasibhutha samastha deva vanitham lokaika deepamkuraam
Srimanmandha kataksha labdha vibhavadh-brahmendra gangadharam
Tvam trailokya kutumbinim sarasijaam vande mukunda priyaam (15)

Matar namami kamale kamalayatakshi
Sri vishnu hruth-kamalavasini viswamataha
Kshirodhaje kamala komala garbha gauri
Lakshmi prasida satatam namatham sharanye (16)

Phalastuti

Trikalam yo japeth vidvan shanmasam vijitendriyaha
Daridriya dhvamsanam kruthvaa sarvamapnoti yatnataha (17)

Devinama sahasreshu punyam ashtottram shatam
Yena sriya mavapnoti kotijanma daridrataha (18)

Bruguvaare satam dhimaan pateth vatsara matrakam
Ashtaiswarya mavapnothi kubera iva bhuthale (19)

Daridriya machanam nama stotram mambaraparm satam
Yena sriya mavapnothi koti janma daridrataha (20)

Bhukthvathu vipulan bhogaan asyas sayujya mapnuyath
Pratah kale patten nithyam sarva dhukhhopa santhaye
Pathanthu chinthayed devim sarvabharana bhushithaam (21)

Ithi sri Lakshmi ashtottara shatanama stotram sampoornam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here